Leeuwarden begroet de luchtvaart 15-mei-1784 - bron: Leeuwarder Courant 250 jaar

 
Gisteren heeft de heer Bianchi van Amsterdam, alhier op het exercitie veld zyne proeven over de aerostatische luchtballon in t werk gesteld. Des morgens tegen 12 uuren liet hy, als voorloper, eenen bol van n voet middel-lijn, uit zeer dunne vliezen te zamen gesteld, en met ontvlambare lucht gevuld, op. Deeze klom met eene zeer groote snelheid zo dat men denzelven binnen weinige minuten uit het gezicht verloor, en weegens den grooten afstand niet meer zien kon.

Kort hier op wierder eene tweede, dog grooter en daarna eene derde opgelaten, beiden van maaksel en met het zelfde voldoenend gevolg als de eerstgemelde. Voorts, stelde de hr. Bianchi het nodige in t werk om een grooter bol, van 4 voeten, die zeer fraai geschildert en vernist was, te vullen: doch de wind, die toen vry wat opstak, hinderde deeze werking sterk, zo dat de bol niet naar genoegen kon gevuld worden en ook door den wind zeer veel leed. Dezelve ging echter op, doch stiet, door den wind vervoerd zynde, in t opgaan teegen een houte paal, t welk alles van dit gevolg was, dat die bol, niet hoog oprees, en schielyk op het nabuurig land nederviel. Deeze tegenspoed wierd oogenbliklyk hersteld. De heer Bianchi, ziende dat de wind hem in t open veld verhinderde, bragt den toestel om den bol te vullen in de tent, die in het exercitie-veld voor het gezelschap van intekenaaren in gereedheid stond, vulde aldaar eenen anderen bol van ongeveer gelyke groote.

Deeze wierd quartier over n uur opgelaaten met het gelukkigst gevolg. Dezelve klom met ongemeene groote snelheid: en daar men de voorige uit het gezigt verlooren had, alleen om dat zy tot eenen te grooten afstand van ons afwaaren, en dus zig eindelijk maar als een stip vertoonden, verloor men deezen uit het gezigt, om dat hy zig in eene wolk begaf, in dewelke men hem duidelyk zag intreeden. De vulling van alle deeze bollen geschiede met een zeer eenvoudig toestel en in korten tyd. Dit dus naar genoegen, verrigt zynde, ging de heer Bianchi over tot het bereiden van een groote lucht-bol, welke, na de wyze van de heeren Montgolfier met brandend stroo zouden gestookt worden. Doch de wind was toen te sterk dan dat men een zo groot gevaarte naar genoegen kon behandelen: men bragt egter het nodige in gereedheid, toen een onverwagt toeval, het vallen namentlyk van een houten paal, of zogenaamde juffer, de lucht-bol zelven trof en zeer beschadigde, waardoor men genoodzaakt wierd, de proef uit te stellen, tot s avonds ten 7 uuren, om in den tusschen tyd alles te konnen herstellen.

Dit geschied zynde, wierd de proef op den bestemden tyd hervat, by zeer schoon en gunstig weder. Er wierd in de opening van de bol, die thoen, aan een touw gehangen, eene hoogte van 20 voeten besloeg, en uit twaalf aan elkander gehecht en nauw op een geplooide baaren bestond, de pyp van eene kaggel werden eenige kleine bosjes stroo aan brand gestoken, door welker werking men den bol zich in een zeer korten tyd zag uitzetten, tot dat dezelve eindelyk, de gedaante van een bol gekregen hebbende, staatig, en naar genoegen der aanschouwers, opging: en recht over eind zonder eenige omwenteling begon voort te gaan.

Doch dit genoegen, duurde niet lang, terwyl de bol maar tot eene geringe hoogte, opklom, zeer korten tijd in de lucht bleef, en spoedig op het naastgeleegen land, doch altoos recht overeind en zagtjes nederdaalde, dezelfve was nog niet op den grond, of wierd reeds door een troep jongens met stokken enz. aangevallen en geheel gesloopt en vernield.

Deeze proef heeft dan wat den tyd, welken men verwagt had dat de bol in de lucht zoude blyven, en de hoogte tot de welke hy klimmen zoude geenzins voldaan, en is, wat dit stuk betreft, mislukt. Eindlyk wierden nog twee bollen met ontvlambaare lucht gevuld, en van een voet en een van drie voeten, met het zelfde gelukkig gevolg, als des morgens opgelaten.,

 

 
   

Copyright 2005-2009 Loftpraet.nl All rights Reserved.